Доступ до публічної інформації

Відповідно до законодавства України Білогородський сільський голова та секретар Білогородської сільської ради подали декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

 

Білогородський сільський голова 

Матвійчук Галина Іванівна

Згідно з декларацією загальна сума її сукупного доходу за 2014 рік склала 66378,05 грн., у тому числі: заробітна плата 57080,30 грн., матеріальна допомога 6000 грн., дохід від передачі в оренду (строкове володіння та користування) майна – 3297,75 грн.,

Г. Матвійчук належить земельна ділянка площею 42390 кв. м.

Доходи членів сім'ї (чоловік, мати) – 48441,06 грн.  Членам її сім'ї належать: земельна ділянка площею 11045 кв. м., житловий будинок площею 69.2 кв.м. 

Секретар Білогородської сільської ради

Рудь Ольга Володимирівна

Згідно з декларацією загальна сума її сукупного доходу за 2014 рік склала 19259,55 грн., у тому числі: заробітна плата – 17673,61грн., матеріальну допомогу не отримувала. Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та користування) майна – 1585,94 грн.,

О. Рудь належить земельна ділянка площею 20000 кв. м.

 Доходи членів сім'ї (мама) - 51151,48 грн., в тому числі: дохід від передачі в оренду (строкове володіння та користування ) майна -25072,96 грн. Членам сімї належить: житловий будинок площею 61,9 кв.м., земельна ділянка площею 73614 кв. м.

 

РЕГЛАМЕНТ 

Білогородської сільської ради сьомого скликання

 

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Сесії Білогородської сільської ради

Глава 2.1. Порядок скликання першої сесії Ради

Глава 2.2. Сесія сільської ради

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

Глава 2.4. Робочі органи сесії

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

Глава 2.7. Пленарні засідання ради

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

Глава 2.9. Організація розгляду питання

Глава 2.10. Прийняття рішення

Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям сільського бюджету та контролю за його виконанням

Глава 2.12. Протокол  засідання

Розділ 3. Депутати, сільський голова та комісії сільської ради

Глава 3.1. Депутати сільської ради

Глава 3.2. Сільський голова

Глава 3.3. Постійні та тимчасові комісії ради

Розділ 4. Виконавчий комітет ради.

Розділ 5. Дострокове припинення повноважень ради

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

1. Білогородська сільська рада (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє  інтереси територіальної громади села Білогородка, села Рокитне у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами. Сільська  рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

 1.   Загальний склад ради становить 14  депутатів, котрі є обраними виборцями с.Білогородка, с. Рокитне на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом  таємного голосування.
 2. Сільська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.
 3. Строк повноважень ради визначається Конституцією України.

Стаття 2

 1. Регламент Білогородської сільської ради (далі Регламент) має силу рішення, встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій сільської ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.
 2. Регламент сільської ради затверджується радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням сільського голови, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.
 3. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.

Стаття 3

 1. Безперервність і ефективність діяльності сільської ради забезпечується через роботу сесій, сільського голови, постійних комісій ради, депутатів, виконавчого комітету ради.

Стаття 4

1. Сільська рада затверджує за пропозицією сільського голови структуру, чисельність апарату ради, витрати на його утримання.

Стаття 5

 1. Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
 2. Рішення сільської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території с. Білогородка, с.Рокитне  підприємствами  та організаціями, різних форм власності, об’єднаннями громадян, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території села.

Стаття 6

 1. Засідання сільської ради, її  постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання ради та її комісій за їх рішенням можуть бути закритими.
 2. Сільська рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

 

 

Стаття 7

 1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні члени виконавчого комітету ради,  депутати районної і обласної рад, а також запрошені і  інші  громадяни.
 2. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за запрошенням.

Стаття 8

 1. За рішенням ради, яке приймається після скорочених дебатів більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.
 2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, але присутність котрих визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.

Стаття 9

Особи, котрі не є депутатами, але присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням  головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання.

Стаття 10

    Діяльність сільської ради, її органів здійснюється згідно з перспективним планом та планом роботи на рік, які розробляються з урахуванням пропозицій сільського голови, виконавчого комітету ради, постійних комісій та депутатів.  

РОЗДІЛ 2. СЕСІЇ БІЛОГОРОДСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Глава 2.1. Порядок скликання першої сесії Ради

1.      Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

2.      У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Глава 2.2. Сесія сільської ради

Стаття 11

Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 12

 1. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше як один раз на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж 1 раз на місяць

      Тривалість сесії визначається радою.

2. Сесії є черговими і позачерговими.

Стаття 13

Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.

Стаття 14

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 15

 1. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку засідання.
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.
 3.  Реєстрація депутатів проводиться секретарем ради перед кожним пленарним засіданням за особистим підписом депутата.

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

Стаття 16

1.  Сесії скликаються сільським головою.

2. У разі немотивованої відмови сільського голови  або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради.

3.  Також сесія скликається секретарем ради у випадку:

- якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради або виконавчого комітету сільської ради;

- якщо сесія не скликається сільським головою  у строки, визначені частиною першою ст. 12 цього Регламенту.

4. У разі, якщо сільський голова або секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради чи виконавчого комітету ради, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

Стаття 17

1. Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим радою планом проведення сесій та їх примірної тематики.

2.  Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш, як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

3. Про місце і час проведення засідань ради та пропоновані питання порядку денного депутати повідомляються працівниками секретаріату ради письмово або телефоном.

4. Інформування мешканців села про скликання сесій проводиться шляхом вивішування оголошень на інформаційних стендах сільської ради та на офіційному сайті ради.

Стаття 18

1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою сільського голови або не менше, як однієї третини депутатів від загального складу  ради. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, подаються сільському голові з зазначенням питань та з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

2. Позачергова сесія сільської ради скликається не пізніш, як у десятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніш, як за 1 день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в статті 17 цього Регламенту.

Глава 2.4. Робочі органи сесії

Стаття 19

Робочими органами сесії є, обрана з числа депутатів, лічильна комісія (лічильник) та секретар ради.

Стаття 20

1. Лічильник підраховує голоси при відкритому голосуванні і повідомляє про результати голосування.

2. Для проведення таємного чи поіменного голосування і визначення його результатів обрається лічильна комісія. В склад лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Зі свого складу комісія обирає голову та секретаря комісії. Засідання комісії проводяться гласно і відкрито.

Стаття 21

1. Секретар ради організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, проводить реєстрацію депутатів, веде протокол засідання ради, реєструє депутатські запити, відповідає за друкування прийнятих рішень ради, вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради, а також здійснює повноваження визначені законом „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Стаття 22

1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар  ради.

2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради, підготовка відповідальними особами доповіді з даного питання та проекту рішення.

3. При ухваленні невідкладних рішень на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради за погодженням не менш як двох третин від кількості  присутніх на  засіданні депутатів, засідання відповідної  комісії з розгляду ініційованого головуючим на засіданні питання може бути проведене під час пленарного засідання. В цьому випадку під час відсутності  комісії голосування не проводиться.

4. Основою для формування порядку денного сесії є  план роботи роботи ради на рік,  затверджений сесією ради. План роботи  на рік формується на підставі подань депутатів, постійних комісій , виконавчого комітету ради.

Стаття 23

Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають сільський голова, депутати, постійні комісії, депутатські фракції (групи), загальні збори громадян села.

Стаття 24

1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення сільської ради в правому верхньому куті  "Проект"; у лівій стороні бланку  - назву рішення; нижче - текст проекту рішення із зазначенням виконавців, терміну виконання, а також при необхідності  - механізм виконання рішення.

2. Проект рішення повинен складатись з таких частин:

- мотивуючої - в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

- вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються  рішення,  виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

- заключної, - в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних  комісій ради.

4. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи): автора проекту, голови відповідної  постійної комісії, спеціаліста-юриста  сільської ради, секретаря ради.

5. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування.

6. Візування проекту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть бути викладені на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до рішення.

7. Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох боків аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле становить 35 мм, праве - не менш як 8 мм, верхнє поле повинно мати 20 мм і нижнє - не менш як 19 мм. Другий і наступні аркуші нумеруються. Номери листків проставляються посередині верхнього поля на лицьовому боці аркуша.

Стаття 25

1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту за сприяння секретаря  ради.         

2. Готовність до розгляду питання на пленарному засіданні узгоджується з сільським головою, після розгляду  профільною постійною комісією ради, і пропонується  для формування порядку денного.

Стаття 26

1. Проект рішення ради, доповідь з пропонованого до розгляду питання та інші матеріали (документи), що мають безпосереднє до них відношення, подаються секретарю ради відповідальними за підготовку особами за 10 днів до відкриття чергової сесії.

2. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі. Обговорення всіх проектів рішень у постійних комісіях закінчується за 5 днів до відкриття сесії.

Стаття 27

1. Після підготовки та обговорення в депутатських комісіях проектів рішень, доповідей, інших документів і матеріалів з питань, що виносяться на розгляд ради,  секретар ради  не пізніше, як за 5 днів до відкриття чергової сесії, надає можливість ознайомитися з цими матеріалами сільському голові та депутатам ради.

Стаття 28

1. Узагальнені пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Згідно ст. 15 «Про доступ до публічної інформації» рішення сесії оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження. Проекти рішень не пізніше як 20 робочих днів до дати їх розгляду.

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

Стаття 29

1. Порядок денний чергової сесії ради включає питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.

2. До порядку денного сесії  ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.

3. Відповідні постійні комісії ради можуть подавати сільському голові свої висновки і рекомендації щодо готовності  закріплених за ними питань про включення чи невключення їх до порядку денного сесії.

Стаття 30

 1. Проект порядку денного сесії ради готується секретарем ради за погодженням з сільським головою та повідомляється депутатам не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 2. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти постійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти виконавчого комітету ради про виконання рішень ради та про виконання повноважень, делегованих їй радою.
 3. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 4. Пропозиції до порядку денного сесії, внесені пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного сесії після їх попереднього розгляду радою.
 5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається головуючому на сесії ради із супровідною запискою (обгрунтуванням) і проектом рішення чи іншого документу, завізованими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

Стаття 31

 1. Проект порядку денного сесії обговорюється по пунктах і затверджується в цілому  більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.
 3. Рішення про включення питання до ще незатвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від їх фактичної кількості. Якщо за результатами голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів  депутатів від їх фактичної кількості.
 4. Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань.
 5. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

Стаття 32

 1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.
 2. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного  приймається  рішення.
 3. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

Стаття 33

До порядку денного кожного останнього пленарного засідання ради кожного календарного року без голосування включається питання “Про участь депутатів в роботі ради та її органах за минулий рік" і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом.

Глава 2.7. Пленарні засідання ради

Стаття 34

 1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 14 і 15 цього Регламенту.
 2. Виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються  питання, передбачені частиною першою ст. 26 закону „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 3. Сільська рада може розглядати і інші питання, віднесені законодавством до її компетенції.

Стаття 35

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.
 2. На початку  засідання (без включення цього питання до порядку денного засідання) відводиться до 15 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням депутатських запитів, заяв, повідомлень. При цьому дебати не відкриваються.
 3. До порядку денного засідань ради під час її пленарної роботи сесії включається не більше однієї години для проведення обговорення питань (у тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“Різне”); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймаються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні присутні більше половини обраних депутатів ради. Час для таких обговорень виділяється після розгляду питань порядку денного.
 4. Рішенням ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.
 5. В роботі сесії може бути оголошена перерва. Олошення про перерву в роботі сесії, її тривалість, робить головуючий і повідомляє про початок наступного  засідання.
 6. Сесія ради закінчується роботу після вичерпного розгляду порядку денного сесії.

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

Стаття 36

Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

Стаття 37

Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги ухвалене рішення є недійсним.

Стаття 38

 1. Засідання ради відкриває, веде і закриває сільський голова.
 2. У випадках, передбачених Регламентом, коли сесія скликається не сільським головою, ці функції може здійснювати секретар ради або за рішенням ради один із депутатів ради.
 3. Під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення  доручається іншій особі, зазначеній в частині 2 цієї статті.

Стаття 39

Головуючий на пленарному засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

- повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;

- вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

- організовує розгляд питань порядку денного;

- оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу в порядку оголошеного списку, називає наступного виступаючого;

- ставить запитання;

- поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- проводить голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- оголошує записки, які надійшли на його ім'я;

- інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;

- вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

- позбавляє виступу особу, яка без дозволу головуючого взяла слово;

- здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.

Стаття 40

Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок виступу депутатів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 41

Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 42

 1. Головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового, альтернативного  голосування з тої чи іншої пропозиції, щоб з'ясувати, скільки депутатів її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.
 2. При рейтинговому або альтернативному голосуванні  підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.
 3. Рейтингове голосування  це послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань «за» окремим депутатом не обмежується.

Альтернативне голосування - це послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; депутат може голосувати «за» тільки за один із варіантів.

Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, головуючий може провести голосування у два тури; в другому турі на голосування виносяться альтернативи, що набрали найбільше голосів у першому турі.

 1. Головуючий на засіданні в рейтинговому та альтернативному голосуванні участі не бере.
 2. Проведення рейтингового та альтернативного  голосування не виключає можливості прийняття  рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Стаття 43

1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим, і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хвилин.

2. Якщо ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

Стаття 44

 1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою питань порядку денного засідання.
 2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.

Стаття 45

На засіданні ради виступальнику забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватись з необговорюваного питання.

Стаття 46

Головуючий на засіданні на вимогу депутатів із залученням лічильника проводить перевірку депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

Глава 2.9. Організація розгляду питання

Стаття 47

 1. Обговорення питання на засіданні ради включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (за необхідністю), запитання і відповіді на них;

- виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;

- виступи депутатів з обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновками комісій;

- виступ представника постійної комісії (або по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії);

- виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);

- виступи депутатів;

- оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення, інформацію про тих, що виступили і записалися на виступ;

- внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім випадків, коли пропозиції виносяться за спеціальною процедурою);

- заключне слово доповідачів і співдоповідачів;

 - уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;

- виступи з мотивів голосування;

- голосування за проект рішення.

 1. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.

Стаття 48

Тексти виступів депутатів, які записалися на виступів, але не мали змоги проголосити їх у зв’язку з припиненням дебатів, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються секретарю ради відразу ж після закінчення засідання.

Стаття 49

1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах до 20 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам - до 10 хвилин. Для виступів в обговоренні - до 5 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача.

2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада прийняла процедурне рішення.

3. Для виступів щодо мотивів голосування – до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова – до 10 хвилин.

4. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, однієї години.

Стаття 50

 1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.
 2. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.

Стаття 51

З одного і того ж питання депутат може мати один виступ в обговоренні і задати доповідачу запитання. Право на повторний виступ мають голова,  голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп (фракцій).

Стаття 52

 1. Виступальникам на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
 2. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада приймає процедурне рішення.
 3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого  з проханням скоротити час або закінчити виступ.

Стаття 53

Після припинення обговорення питання або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.

Стаття 54

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.

Стаття 55

Розгляд одного питання порядку денного або прийняття рішення з нього  не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.

Стаття 56

 1. Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести вмотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення.
 2. Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.

Стаття 57

За вмотивованим зверненням уповноважених представників зареєстрованих депутатських груп (фракцій) та голів постійних комісій ради головуючий на засіданні повинен оголосити перерву засідання до 30 хвилин.

Глава 2.10. Рішення ради

Стаття 58

 1. Рішення сільської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.
 2. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
 3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
 4. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішення подаються письмово головуючому через секретаря ради, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.
 5. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.

Стаття 59

1.Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.

2. Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів є процедурним.

Стаття 60

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.
 2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, Регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.
 3. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.
 4. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться за пунктами цього рішення. При цьому проект рішення голосується першим, а пропозиції, доповнення і уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект рішення голосується в цілому.
 5. У випадку, коли рішення неможливо прийняти за розбіжністю пропозицій та їх великою кількістю, воно приймається спочатку в першому читанні, а після збору зауважень і пропозицій від постійних комісій, окремих депутатів та узгодження - в другому читанні.  

Стаття 61

 1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. За вмотивованою пропозицією лічильника рада може прийняти рішення про повторне голосування.

Стаття 62      

 1. Рада приймає рішення відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 закону „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. За пропозицією депутата, рада 1/3 голосів від загального складу ради, приймає процедурне рішення стосовно поіменного або таємного голосування.
 3. Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних, лічильною комісією за списком депутатів, підготовленим секретарем ради. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання.
 4. Дані про результати поіменного голосування оголошуються депутатам відразу після його проведення.
 5.  Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого із депутатів, підтриманою не менш, як однією третиною присутніх на засіданні депутатів.
 6. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада з числа депутатів обирає лічильну комісію.
 7. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
 8. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування,  у необхідній кількості виготовляються під контролем тимчасової лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета виборів.
 9. В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою або запропоновані сільським головою.. Цей список передається лічильній комісії головуючим на засіданні ради.
 10. Час, місце і порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність приміщення  для таємного голосування, закриває скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.
 11.  Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та  особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля приміщення для таємного голосування. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.
 12. Голосування проводиться шляхом ставлення відмітки (+) у квадраті навпроти кандидата, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат ставить позначку навпроти тільки однієї кандидатури. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля приміщення для таємного голосування.
 13. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
 14. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної відмітки, або зроблено більше однієї відмітки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.
  Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, результати цього голосування анулюються.
 15. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримав більшість голосів депутатів  від загального складу ради.
 16. Якщо жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.
 17. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стовно нього проводиться повторне голосування.
 18. У разі якщо жоден кандидат і після повторного голосування не отримає більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори.
 19. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
 20. Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. Рішення про затвердження результатів таємного голосування при цьому радою не приймається.
 21. У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення лічильна комісія доповідає раді, яка приймає рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).

Стаття 63

Рада не може ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.

Стаття 64

Рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували більше половини від загального складу ради.

Стаття 65

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Стаття 66

 1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються секретарем ради і в 5-ти денний термін подаються на підпис сільському голові (головуючому на пленарному засіданні).
 2. Сільський голова (головуючий на засіданні) повинен підписати оформлені і прийняті радою рішення на протязі 10 днів з дня їх прийняття.

Стаття 67

Підписане рішення є оригіналом і зберігається в секретаріаті ради. Всі інші примірники є копіями.

У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів від дня виявлення невідповідності.

Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям сільського бюджету та контролю за його виконанням

Стаття 68

1. Формування бюджету сільської ради на основі Бюджетного Кодексу України є обов’язком спеціаліста – головного бухгалтера сільської ради.

2. Робота по формуванні бюджетуобота   здійснюється бухгалтером ради у співпраці з постійною планово-бюджетною та з питань соціально-економічного розвитку комісією (далі комісія з питань бюджету) сільської ради.

Стаття 69

Після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік на основі інформацій про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-економічний стан рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики  на наступний рік. Проект рішення виноситься на засідання комісії з питань бюджету з врахуванням пропозицій інших комісій ради. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік.

Стаття 70

Засідання постійних комісій ради з питань формування бюджету відбувається у присутності спеціаліста - головного бухгалтера сільської ради і представників  комісії з питань бюджету.

Постійні комісії ради призначають відповідальних осіб для участі у роботі постійної комісії з питань бюджету і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проекту бюджету у постійну комісію з питань бюджету.

Поправки можуть бути лише такого змісту:

- скоротити статтю видатків (доходів);

- виключити статтю видатків (доходів);

- збільшити статтю видатків (доходів);

- додати нову статтю видатків (доходів).

Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не приймається.

Стаття 71

Постійна комісія ради з питань бюджету на спільних засіданнях у термін не більше тижня розглядає  поправки, що надійшли у визначений термін. Про час спільних засідань постійних комісій офоційно повідомляються інші постійні комісії.

Стаття 72

Обговорюються всі пропозиції і поправки, подані в термін, визначений Главою 2.11:

- якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;

- якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного зменшення видатків або збільшення доходів за рахунок інших джерел (допоміжні пропозиції). У разі коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки;

- якщо метою поправки є збільшення видатків, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

Стаття 73

Постійна комісія з питань бюджету готує доповідь і таблицю про підтримані поправки та перелік відхилених поправок. Доповідь робиться на засіданні ради. Доповідь та інші матеріали поширюються серед депутатів не менш, як за три дні до цього засідання.

Після обговорення доповіді на голосування ставиться проект рішення про схвалення висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо таке рішення не проходить, рада приймає рішення або про повернення доповіді на доопрацювання в постійні комісії, або на розгляд в пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в комісію з питань бюджету у визначений термін із дотриманням вимог, зазначених у цій статті.

Якщо доповідь з питань бюджету схвалюється, на пленарному засіданні розглядаються тільки ті поправки, які відхилені комісією і на розгляді яких наполягають ініціатори їх внесення.

Стаття 74

Спеціаліст – головний бухгалтер сільської ради  протягом двох тижнів доопрацьовує проект бюджету відповідно до рішення ради і подає доопрацьований проект у раду на друге читання.

Друге читання починається з доповіді спеціаліста – головного бухгалтера сільської ради. Після обговорення доповіді у встановленому Регламентом порядку приймається рішення про прийняття  бюджету сільської ради.

Рішення про  бюджет сільської ради підлягає голосуванню в цілому, якщо внаслідок внесених до нього змін чи доповнень зменшується сума надходжень до бюджету або зростає сума видатків з нього. Порядок голосування пропозицій, доповнень і змін до  бюджету проводиться в порядку, визначеному цим Регламентом.

Стаття 75

1. Щоквартально бухгалтерія сільської ради подає раді письмовий звіт про виконання бюджету сільської ради.

Глава 2.12. Протокол  засідання

Стаття 94

Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює секретар ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні, внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

Стаття 95

До протоколу засідання ради додається:

- інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

- інформація про реєстрацію запрошених;

- висновки комісій ради щодо питань, які розглядаються на засіданні;

- тексти невиголошених виступів депутатів;

- окремі думки депутатів щодо ухвалених радою рішень;

- проекти  рішень, які були підготовлені, але не прийняті радою.

Стаття 96

Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.

Протоколи засідань ради з відома сільського голови секретарем ради надаються депутатам ради для ознайомлення .

Стаття 97

На засіданнях ради може проводитися аудіо та відео запис.

 РОЗДІЛ 3. ДЕПУТАТИ, СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ТА КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Глава 3.1. Депутати сільської ради

Стаття 97

Порядок організації діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України та цим Регламентом.

Стаття 98

Депутатам сільської  ради видаються посвідчення депутата.

Стаття 99

До діяльності депутата під час сесійного періоду належить:

- участь у роботі сесій ради;

- участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано;

- виконання доручень ради,  її органів, сільського голови та секретаря;

- робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень;

- робота у виборчому окрузі.

Стаття 100    

Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов'язків з відшкодуванням йому за рахунок сільського бюджету середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає рішення щодо нього персонально.

Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.

Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні, повинен письмово із зазначенням причини, повідомити завчасно про це секретаря ради.

Стаття 101

У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 102

1. Повноваження депутата сільської  ради припиняються достроково у випадках передбачених законодавством.

2. У разі дострокового припинення повноважень чи  смерті депутата відповідно до  законодавства України проводяться вибори депутата замість вибулого.

3. Рада не переглядає прийняте нею рішення про дострокове припинення повноважень депутата.

4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може відкликатись.

Глава 3.2.Сільський голова

Стаття 107

Сільський голова обирається відповідно до виборчого законодавства.

Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону, крім випадків дострокового припинення його повноважень  відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, особи.

Сільський голова працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Сільський  голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 108

Сільський голова:

забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території села, додержання Конституції та законів України виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади:

організовує роботу сільської  ради та її виконавчого комітету:

підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради, кількісного і персонального складу виконавчого комітету ради, щодо структури і штатів ради;

здійснює керівництво апаратом ради;

скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

на основі пропозицій депутатів забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет, звіти про їх виконання;

скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради її виконавчого комітету;

 укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

 є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених радою;

 підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

 забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

 забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

 не рідше одного разу на рік звітує  про свою роботу перед територіальною громадою, , а на вимогу не менш половини депутатів  ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконкому ради - у визначений радою термін;

вирішує інші питання визначені законодавством.

Сільський голова  в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Глава 3.3. Постійні та тимчасові комісії ради

Стаття 109

Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

Стаття 110

Рада  обирає постійні комісії у складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.

Про обрання постійних комісій у складі голови та її членів рада приймає відповідні рішення.

Постійні комісії ради проводять свої засідання та розглядають визначені їх повноваженнями питання в міру необхідності,  але не рідше двох разів у місяць. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів постійної комісії.

Організовує засідання  постійної комісії її голова, а при його відсутності заступник голови комісії. Про час і місце проведення засідання постійної комісії повідомляються її члени та секретар ради. Рішення комісії оформляються протоколом та підписуються всіма присутніми членами комісії.

Стаття 111

Тимчасові  комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової  комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових  комісій ради проводяться, як правило закриті.. Депутати, які входять до складу тимчасової  комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Повноваження тимчасової  комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

РОЗДІЛ 4. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 1. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний склад виконкому визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою – за пропозицією голови сільської ради.
 3. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. У виконавчому комітеті функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар ради.
 4.   Кожен член виконкому є головою комітету. Кількість комітетів і їх персональний склад затверджується радою за пропозицією голови сільської ради.
 5. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 6. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної ради,  крім секретаря.
 7. Виконавчий комітет ради :
 • Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
 • Координує діяльність комітетів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власностї відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.
 • Має право змінювати або скасовувати акти рішень підпорядкованих йому комітетів.
  1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликається  сільським  головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
РОЗДІЛ 5.  ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

Стаття 116

Повноваження сільської ради можуть бути припинені достроково, якщо рада своїми рішеннями порушує Конституцію України і чинне законодавство, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у відповідність із законом.

Повноваження ради припиняються достроково також у випадках, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

Питання  дострокового припинення повноважень  ради визначається законом..